Algemene voorwaarden

De cliënt gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de algemene voorwaarden van praktijk Via Fem en verklaart hierbij te hebben kennis genomen van deze algemene voorwaarden.

Praktijk Via Fem

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen aan cliënten van Via Fem, praktijk voor psycho-energetische therapieën, verder te noemen: de praktijk, en de cliënt.

Artikel 1: Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of op basis van aanmelding via het e-mailadres. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan en op de hoogte te zijn van het feit dat het ondergaan van een behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 2: Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige zieke of psychiatrische stoornis, of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist, of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling, de praktijk hiervan op de hoogte te stellen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts in geval van pijn of klachten. Een energetische behandeling dient als aanvulling/ondersteuning op de reguliere geneeswijze en is geen vervanging van de reguliere geneeswijze.

Artikel 3: Betalingen

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen gepast contant te worden voldaan. Indien een factuur of betaalverzoek wordt gestuurd, dan dient het in rekening gebrachte bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De actuele prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website. Het totaalbedrag van een behandeling wordt tevens aansluitend medegedeeld.

Indien een openstaande factuur niet binnen 7 dagen is betaald, worden er maximaal twee betalingsherinneringen gestuurd, ieder met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de openstaande factuur na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede betalingsherinnering niet is voldaan, dan behoudt de praktijk zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende kosten worden in dat geval aan de cliënt in rekening gebracht.

Bij betalingsachterstand kunnen ingeplande vervolgbehandelingen eenzijdig worden opgeschort door de praktijk, totdat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Artikel 4: Afspraken

Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden, noodsituaties uitgezonderd. Een annulering dient telefonisch of via e-mail te geschieden en te zijn voorzien van een duidelijke vermelding van de naam van de cliënt, de datum en tijdstip van de afspraak en het telefoonnummer van de cliënt. Bij het niet of niet tijdig annuleren is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Geheimhouding

De praktijk hanteert een ethische code (geheimhouding) en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie (zoals e-mailadres, woonadres, telefoonnummer) die de praktijk ontvangt van haar cliënten. Voor het delen van persoonlijke informatie met derden zal te allen tijde uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd aan de betreffende cliënt, tenzij wettelijk verplicht door autoriteiten op het gebied van persoonsgegevens.

Artikel 6: Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Ook praktijk Via Fem voldoet aan deze eisen.

Met ingang van 1 januari 2017 is Praktijk Via Fem en ik, als zijnde de eigenaar, aangesloten bij het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT). Voor u als klant wil dat zeggen dat de behandelingen die ik uitvoer, gescreend en gecertificeerd zijn en dat deze beroepsorganisatie de kwaliteit van deze behandelingen garandeert.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot mijn praktijk, dan zou ik het op prijs stellen als u deze in eerste instantie aan mij kenbaar wilt maken, zodat wij deze kunnen bespreken. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het GAT.